2016 m. spalio 13 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje Servoprax, C-277/15, kurioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. rugsėjo 18 d. pateikė rašytines pastabas.

Šioje byloje, su prašymu priimti prejudicinį sprendimą, į Teisingumo Teismą kreipėsi Vokietijos nacionalinis teismas Bundesgerichtshof.

Teisingumo Teismo buvo prašoma įvertinti, ar trečiasis asmuo turi atlikti naują arba papildomą savikontrolei skirto in vitro diagnostikos medicinos prietaiso gliukozės koncentracijai kraujyje matuoti atitikties įvertinimo procedūrą pagal 1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 89/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (toliau – Direktyva 98/79/EB) 9 straipsnį, jei šio prietaiso gamintojas atitikties įvertinimo procedūrą yra atlikęs A valstybėje narėje (konkrečiai – Junginėje Karalystėje) pagal Direktyvos 98/79/EB 9 straipsnį ir jei šis prietaisas ženklinamas ženklu CE pagal Direktyvos 98/79/EB 16 straipsnį ir atitinka esminius reikalavimus pagal Direktyvos 98/79/EB 3 straipsnį ir I priedą, prieš jį teikdamas B valstybės narės (konkrečiai – Vokietijos Federacinės Respublikos) rinkai pakuotėse, ant kurių nuorodos pateikiamos ne A valstybės narės, o B valstybės narės valstybine kalba (konkrečiai – vokiečių, o ne anglų), ir kuriose naudojimo instrukcija pateikiama ne A valstybės narės, o B valstybės narės valstybine kalba? Taip pat, ar atsakant į pirmesnį klausimą yra skirtumas, kad trečiojo asmens pridedamoje naudojimo instrukcijoje pateikiama informacija pažodžiui sutampa su gamintojo platinant šiuos gaminius B valstybėje narėje pateikiama informacija?

Teisingumo Teismas šioje byloje nacionalinio teismo pateiktus du klausimus nagrinėjo kartu ir nusprendė, kad Direktyvos 89/79/EB 9 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį savikontrolei skirto CE ženklu paženklinto ir notifikuotosios įstaigos atitikties įvertinimą praėjusio prietaiso gliukozės koncentracijai kraujyje matuoti lygiagretų importą vykdantis subjektas nėra įpareigojamas atlikti naujo įvertinimo, skirto patvirtinti šio prietaiso etiketės ir naudojimo instrukcijos atitikčiai, dėl to, kad buvo atliktas jų vertimas į importo valstybės narės valstybinę kalbą.

Nuoroda į Teisingumo Teismo sprendimą internete čia.

Atnaujinimo data: 2023-11-16