>

Informacija asmenims, norintiems tapti mediatoriais

Kokius kvalifikacinius reikalavimus turiu atitikti norėdamas tapti mediatoriumi?

Asmuo, norintis teikti mediacijos paslaugas, privalo būti įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. Mediacijos įstatymas numato tam tikrus reikalavimus tam, kad asmuo galėtų būti įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą:

  • asmuo turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  • asmuo turi būti išklausęs ne trumpesnius kaip 40 akademinių valandų mokymus mediacijos tema ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki kreipimosi dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą dienos;
  • asmuo būti išlaikęs mediatorių kvalifikacinį egzaminą;
  • asmuo turi būti nepriekaištingos reputacijos (žr. Mediacijos įstatymo 7 straipsnį).

Reikalavimai būti išklausius ne trumpesnius kaip 40 akademinių valandų mokymus mediacijos tema ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki kreipimosi dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą dienos ir išlaikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą netaikomi teisėjams, turintiems trejų metų teisėjo darbo patirtį ir išklausiusiems ne trumpesnius kaip 16 akademinių valandų įvadinius mokymus mediacijos tema, ir socialinių mokslų daktaro laipsnį turintiems asmenims, kurie per paskutinius trejus metus iki kreipimosi dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą vedė mokymus mediacijos tema, kurių bendra trukmė ne mažiau kaip 100 akademinių valandų, taip pat asmenims, kuriems pagal Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės teisės aktus tos valstybės kompetentinga institucija yra suteikusi teisę teikti mediacijos paslaugas.

Reikalavimas išlaikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą netaikomas advokatams, antstoliams ir notarams, turintiems trejų metų atitinkamai advokato, antstolio arba notaro darbo patirtį.

Noriu laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą. Ką turiu daryti?

Egzaminą turi teisę laikyti bet kuris asmuo, siekiantis būti įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir nustatyta tvarka pateikęs dokumentus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai. Egzaminą sudaro dvi dalys: raštu ir žodžiu. Egzamino raštu dalyje tikrinamas asmenų teorinis pasirengimas teikti mediacijos paslaugas, taip pat mediatorių profesinės etikos žinios, o egzamino žodžiu dalyje tikrinamas asmenų gebėjimas teorines žinias ir įgūdžius taikyti praktiškai.

Asmenys, norintys laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai turi pateikti:

Dokumentus galima pateikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai tiesiogiai, siųsti registruotu laišku (adresu Odminių g. 3, Vilnius) arba elektroniniu būdu (el. p. [email protected]). Pateiktas prašymas leisti laikyti egzaminą elektroniniu būdu turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Jei dokumentai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai pateikiami tiesiogiai, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija sutikrinama su originalu, kuris grąžinamas asmeniui dokumentų priėmimo metu. Jei Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dokumentai siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu būdu, pateikiamos minėtų dokumentų kopijos. Tokiu atveju asmuo privalo pateikti dokumentų originalus egzamino dieną. Asmens pateikti originalūs dokumentai iki egzamino pradžios sutikrinami su registruotu laišku ar elektroniniu būdu gautomis dokumentų kopijomis ir grąžinami asmeniui.

Mediatorių kvalifikacinis egzaminas organizuojamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paskutinio prašymo laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą gavimo dienos tuomet, kai yra gauta ne mažiau kaip 10 prašymų laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą. Kai yra gauta mažiau kaip dešimt prašymų laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą, mediatorių kvalifikacinis egzaminas rengiamas ne rečiau kaip kartą per pusę metų.

Kokius dokumentus ir kam turiu pateikti, siekdamas būti įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą?

Asmuo, siekiantis būti įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai pateikia:

  • prašymą įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir jame nurodo savo vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją, adresą korespondencijai, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis, specializaciją (specializacijas), veiklos teritoriją (teritorijas);
  • dokumentus, įrodančius, kad jis atitinka keliamus reikalavimus t. y. turi aukštąjį išsilavinimą, yra išklausęs ne trumpesnius kaip 40 akademinių valandų mokymus mediacijos tema, yra išlaikęs mediatorių kvalifikacinį egzaminą, yra nepriekaištingos reputacijos, arba dokumentus, įrodančius aplinkybes, dėl kurių tam tikrų profesijų atstovams taikomos atitinkamos išimtys (žr. Mediacijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalį.);
  • gyvenimo aprašymą;
  • savo pasirašytą patvirtinimą, kad jis atitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimą;
  • duomenis, patvirtinančius valstybinės rinkliavos už įrašymą į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą sumokėjimą, išskyrus teisėjus (rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas įmokos kodu 5710, įmokos dydis – 19 Eur);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

Prašymus įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir kitus dokumentus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai asmenys gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas bei pasirašytas patvirtinimas, kad atitinkate nepriekaištingos reputacijos reikalavimus turi būti pasirašyti elektroniniu parašu) arba kreipdamiesi tiesiogiai į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

Į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą asmenys įrašomi Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba priima sprendimą įrašyti asmenį į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir įrašo asmenį į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ne vėliau kaip per penkiolika darbo dienų nuo prašymo įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančių dokumentų, įrodančių, kad asmuo atitinka šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus, gavimo dienos.

Informacija mediatoriams, norintiems teikti valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos ir (ar) privalomosios mediacijos paslaugas

Mediatoriai, įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, norintys teikti valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos ir (ar) privalomosios mediacijos paslaugas, raštu informuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos su pranešimą pateikusiu mediatoriumi sudaro sutartį dėl valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos ir (ar) privalomosios mediacijos paslaugų teikimo.

Atnaujinimo data: 2024-02-19