>

Projektas ,,Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtra“

Nuo 2018 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kartu su projekto partneriais – Nacionaline teismų administracija, VĮ Registrų centru ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba sėkmingai įgyvendina projektą ,,Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtra“. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę ,,Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“. Iš viso projektui skirta beveik milijonas eurų.

Atlikus reikšmingus Mediacijos įstatymo pakeitimus, numatančius kvalifikacinius reikalavimus mediatoriams, mediatorių sąrašo sudarymą, privalomąją mediaciją šeimos ginčuose, buvo pradėtos įgyvendinti ir šio projekto veiklos.

Vienas pagrindinių projekto tikslų – užtikrinti sklandų ir kokybišką mediatoriaus parinkimo procesą. Tam pasiekti sukurta patogi naudojimui informacinė sistema – Mediacijos posistemė, esančioje Teisinės pagalbos paslaugų informacinėje sistemoje (TEISIS). Mediacijos posistemės pagalba mediatoriai iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo parenkami operatyviau, procesas tapo automatizuotas.

Siekiant užtikrinti tinkamą mediatorių žinių ir gebėjimų patikrinimą, kuris yra viena iš sąlygų asmeniui būti įrašytam į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, projekto metu buvo sukurta mediatorių kvalifikacinio egzamino programa, intensyviai vykdomi mediatorių kvalifikaciniai egzaminai.

Be kita ko, vienas iš reikalavimų asmenims, norintiems būti įrašytais į Lietuvos mediatorių sąrašą – ne trumpesnių nei 40 ak. v. mokymų mediacijos tema išklausymas. Atsižvelgiant į tai, buvo organizuoti mediatorių mokymai, kuriuose apmokyti 420 asmenų, norinčių tapti mediatoriais. Taip pat teisėjų kvalifikacijos kėlimui mediacijos srityje buvo apmokyta 150 teisėjų.

Projekto veiklomis visuomenė informuojama apie galimybę ginčus spręsti mediacijos būdu, taip pat informuojama ir privalomąją mediaciją šeimos ginčuose, kurios esmė – pabandyti išspręsti tarp ginčo šalių kilusį ginčą taikiai. Šiam tikslui pasiekti parengti lankstinukai, straipsniai spaudoje ir portaluose, reklamjuostės, transliuotos radijo laidos, reportažai televizijoje). 

Siekiant pasisemti gerosios praktikos ir ją įgyvendinti Lietuvoje atlikti pažintiniai vizitai į Suomiją, Norvegiją ir Nyderlandus, o vykdant projektą buvo organizuojama tarptautinė konferencija, kurios metu pristatyta pažintiniuose vizituose įgyta patirtis, vykdant kitas projekto veiklas identifikuotos efektyviausios priemonės mediacijos sėkmei ir sklaidai didinti. Konferencijos vaizdo įrašą galima rasti Youtube portale (nuododa:https://youtu.be/_PTRr2uBZJE).

Iš projekto lėšų pilnai pritaikytos privalomajai mediacijai skirtos patalpos įvairiuose Lietuvos miestuose. Šiomis patalpomis gali naudotis mediatorius kartu su ginčo šalimis, kreipdamiesi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą ir prašydami paskirti šias patalpas mediacijos sesijoms. Taip pat patalpas privalomajai mediacijai vykdyti mediatorius gali rezervuoti Mediacijos posistemėje.

Kitas projekto metu sukurtas itin svarbus mediatoriaus įrankis metodinis leidinys – Mediatoriaus vadovas. Šiame leidinyje aprašomi dažniausiai mediatoriams užduodami klausimai ir atsakymai į juos, kalbama apie prielaidas ginčo mediacijai, mediacijos principus ir procesą, mediatoriaus vaidmenį ir įrankius. Taip pat aptariama šeimos ginčų mediacija, kitų ginčų mediacijos ypatumai ir informacinių technologijų naudojimas mediatoriaus veikloje. Šis leidinys prieinamas elektronine forma Teisingumo ministerijos tinklalapyje, taip pat mediatoriai, esantys Lietuvos Respublikos mediatorių sąraše spausdintinį leidinio variantą gali atsiimti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teritoriniuose padaliniuose.

Atnaujinimo data: 2023-11-16