>

Konsulinių pareigūnų ir seniūnų atliekami notariniai veiksmai

Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

  1. tvirtina tokius sandorius: testamentus, įgaliojimus, pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo, išankstinius nurodymus, sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus, sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius, bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis, pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;
  2. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  3. liudija parašo dokumentuose tikrumą;
  4. tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  5. priima saugoti asmeninius testamentus;
  6. tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
  7. atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Pastaba: Pagal Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų atlikimo metodinių taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1R-105/V-55 „Dėl Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų atlikimo metodinių taisyklių patvirtinimo“, 8 punkto nuostatas,  Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų asmenų prašymu Lietuvos Respublikos institucijoms perduodamų dokumentų, kurių reikia sprendžiant paso išdavimo ar keitimo, pilietybės ar leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje klausimus, parašų ar kopijų tikrumas paliudijamas konsulinio pareigūno parašu ir herbiniu antspaudu. Tokių dokumentų parašų ar kopijų liudijimas nėra laikomas notariniu veiksmu ir konsulinis mokestis neimamas.

Seniūnai neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:

  1. tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją ar viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti;
  2. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  3. liudija parašo dokumentuose tikrumą.

Atnaujinimo data: 2023-11-16