>

Notarų atliekami notariniai veiksmai

Notarai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

 1. tvirtina sandorius;
 2. išduoda paveldėjimo teisės liudijimus;
 3. išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus;
 4. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 5. liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 6. tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 7. priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus;
 8. tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 9. perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
 10. priima į depozitinę sąskaitą pinigines sumas;
 11. priima jūrinius protestus;
 12. protestuoja vekselius ir čekius;
 13. atlieka vykdomuosius įrašus pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės, taip pat užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose;
 14. atlieka vykdomuosius įrašus dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą;
 15. surašo ar tvirtina dokumentus dėl juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo ir tvirtina, kad juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės;
 16. tvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;
 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtina dokumentus pažyma (Apostille);
 18. atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Nuotoliniu būdu notarų atliekami notariniai veiksmai

Notarai nuotoliniu būdu gali atlikti aukščiau minėtus notarinius veiksmus, išskyrus:

 • testamentų tvirtinimą;
 • fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą;
 • oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų ir asmeninių testamentų priėmimą saugoti.

Notarų tvirtinami sandoriai, kuriems įstatymai nustato privalomą notarinę formą ir kiti privalomai atliekami notariniai veiksmai:

 1. daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo ir daiktinių teisių bei nekilnojamojo daikto suvaržymo sandoriai, išskyrus bankroto proceso metu sudaromus nekilnojamojo daikto perleidimo sandorius, jeigu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nenustatyta kitaip;
 2. įmonės pirkimo–pardavimo sutartys;
 3. paskolos sutartys, kai paskolos suma viršija tris tūkstančius eurų ir šis sandoris yra vykdomas grynaisiais pinigais;
 4. rentos sutartys;
 5. rentos mokėtojas gali perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teisę į perduotą jam mainais už išlaikymą iki gyvos galvos nekilnojamąjį daiktą tik turėdamas išankstinį rašytinį rentos gavėjo sutikimą. Toks rašytinis sutikimas turi būti patvirtintas notaro;
 6. dovanojimo sutartys, kai tokios sutarties suma didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų;
 7. vedybų sutartys (ikivedybinė ir povedybinė);
 8. sutartys dėl santuokos nutraukimo pasekmių (jeigu toks santuokos nutraukimas atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas, taip pat jeigu sutuoktinių pateikta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių neprieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės nepažeidžia vieno iš sutuoktinių teisių ir (ar) teisėtų interesų);
 9. sutartys dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų pakeitimo;
 10. sutartys dėl gyvenimo skyrium pasekmių (jeigu yra Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytos sąlygos);
 11. jungtinės veiklos sutartys, kai sudarius sutartį įvyko daiktinių teisių į įnašu esantį nekilnojamąjį daiktą perleidimo, daiktinių teisių ar nekilnojamojo daikto suvaržymo sandoris arba kitoks sandoris, kuriam notarinę formą nustato konkreti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso norma;
 12. hipotekos sandoriai;
 13. vykdomųjų (-ojo) įrašų (-o) atlikimas kai išieškoma pagal maksimaliąją hipoteką;
 14. jeigu gyvenimas skyrium buvo patvirtintas notarine tvarka, jis baigiasi, kai notaras patvirtina sutartį dėl gyvenimo skyrium pasekmių sutarties nutraukimo;
 15. uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo–pardavimo sutartys, kai parduodama 25 procentai ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų (išskyrus atvejus, kai uždarosios akcinės bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos perduotos tvarkyti juridiniam asmeniui, turinčiam teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas, arba uždarosios akcinės bendrovės akcijos parduodamos sudarius valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo sandorį);
 16. ūkinių bendrijų steigimo sandoriai;
 17. įgaliojimai:
  17.1.  sudaryti sandorius, kuriems būtina notarinė forma;
  17.2. fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis (šio įgaliojimo patvirtinti nereikia, jeigu jį informacinių technologijų priemonėmis sudarė fizinis asmuo ir davė jį įregistruodamas Įgaliojimų registre, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais);
  17.3.  kuriuos (kurį) fizinis asmuo duoda nekilnojamajam turtui valdyti, juo naudotis ar disponuoti;
 18. išankstiniai nurodymai turi būti notarinės formos;
 19. išankstinio nurodymo panaikinimas pas notarą, kuris patvirtino šį išankstinį nurodymą;
 20. sutartys dėl pagalbos priimant sprendimus;
 21. pareiškimai (-as) dėl sutarties dėl pagalbos priimant sprendimus;
 22. įkeičiant bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio daikto dalį, įkeičiama daikto dalis turi būti tiksliai nustatyta bendraturčių sudarytoje ir notaro patvirtintoje naudojimosi daiktu tvarkos nustatymo sutartyje;
 23. vienų fizinių ir juridinių asmenų pranešimų apie parduodamą dalį nekilnojamojo daikto, į kurį turima bendrosios nuosavybės teisė, perdavimas kitiems nekilnojamojo daikto bendraturčiams;
 24. kai hipotekos kreditoriaus, perleidžiančio savo eilės pirmumą, reikalavimo suma yra mažesnė už perėmėjo reikalavimo sumą, būtinas tolesnės negu perleidėjo ir pirmesnės nei perėmėjo eilės kreditorių notarine tvarka patvirtintas sutikimas;
 25. iki varžytynių pradžios skolininko (įkaito davėjo) ir hipotekos kreditoriaus susitarimu hipotekos objektas gali būti hipotekos kreditoriaus ir skolininko (įkaito davėjo) notarine forma sudarytu sandoriu perleidžiamas hipotekos kreditoriaus nuosavybėn arba trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 704 straipsnyje nustatyta tvarka;
 26. pardavus įkeistą daiktą gautų lėšų suma, reikalinga hipotekos kreditoriaus reikalavimui patenkinti, turi būti pervesta į notaro, tvirtinančio perleidimo sandorį, depozitinę sąskaitą;
 27. jeigu iki vykdomojo įrašo pateikimo antstoliui vykdyti skolininkas prievolę įvykdo sumokėdamas pinigus į notaro depozitinę sąskaitą, skolininko ar kreditoriaus prašymu notaras vykdomąjį įrašą panaikina ir apie tai praneša kreditoriui ir viešam registrui;
 28. kai įkeitimo objektas perduodamas trečiajam asmeniui arba paliekamas įkaito davėjui, įkeitimo sandorį ir įkeitimo objekto savininko vienašalį pareiškimą įkeisti daiktus ar turtines teises tvirtina notaras, išskyrus, kai įkeitimo objektas perduodamas trečiajam asmeniui arba paliekamas įkaito davėjui, o kreditorius, skolininkas ir įkaito davėjas (kai skolininkas ir įkaito davėjas yra ne tas pats asmuo) yra juridiniai asmenys, įkeitimo sandoris, įkeitimo objekto savininko vienašalis pareiškimas įkeisti daiktus ar turtines teises taip pat gali būti sudaromi informacinių technologijų priemonėmis, įregistruojant įkeitimą viešame registre šio registro nuostatų nustatyta tvarka;
 29. jeigu testamentinė išskirtinė yra susijusi su teise į nekilnojamąjį daiktą, prašymą apie testamentinės išskirtinės priėmimą jos gavėjas paduoda notarui;
 30. oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų saugojimas;
 31. notarai, konsuliniai pareigūnai per tris darbo dienas privalo pranešti testamentų registro tvarkytojui apie patvirtintus, priimtus saugoti ar panaikintus testamentus;
 32. testamentų paskelbimai;
 33. vykdomųjų pavedimų dėl turto apyrašo sudarymo ar vykdomųjų pavedimų papildyti turto apyrašą išdavimas;
 34. paveldėtų nekilnojamųjų daiktų padalijimas forminamas notarine sutartimi;
 35. jeigu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.230 straipsnyje nurodyti nekilnojamieji daiktai ar teisės į jį (1) bendrai įgytas gyvenamasis namas ar butas, kurį sugyventiniai naudoja bendrai gyvendami; 2) vieno iš sutuoktinių nuomos, uzufrukto teisė ar kitokia teisė naudotis gyvenamuoju namu ar butu, kurį sugyventiniai naudoja bendrai gyvendami; 3) bendrai įgytas nekilnojamasis daiktas, susijęs su bendram gyvenimui naudojamu gyvenamuoju namu ar butu, jeigu šis nekilnojamasis daiktas sugyventinių bendrai naudojamas; 4) baldai ir kiti namų apyvokos daiktai, kuriuos sugyventiniai bendrai įgyja ir naudoja, išskyrus daiktus, kuriuos sugyventiniai individualiai naudoja) įregistruoti vieno sugyventinio vardu, abu sugyventiniai bendru prašymu gali nurodyti atitinkamam viešam registrui įrašyti reikiamą įrašą apie tai, kad šiuos daiktus ar teises į juos abu sugyventiniai bendrai naudoja. Tokiame prašyme esančių sugyventinių parašų tikrumą turi patvirtinti notaras;
 36. vekselis, kurio suma didesnė kaip trys tūkstančiai eurų, turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles;
 37. dėl įstatymų pagrindu atsiradusios priverstinės hipotekos nustatymo suinteresuoti asmenys kreipiasi į notarą;
 38. juridinių asmenų steigimo sandoriai;
 39. notarui pateikiami dokumentai, kai steigiami:
  39.1. juridiniai asmenys, išskyrus politines partijas, politinius komitetus, Europos politines partijas ar Europos politinius fondus, tradicines religines bendruomenes ar bendrijas, religines bendruomenes ar bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas, valstybės įmones, viešąsias įstaigas, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, regionų plėtros tarybas, tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą arba Lietuvos Respublikos Seimo priimtu teisės aktu patvirtintus įstatus;
  39.2. juridinių asmenų, išskyrus politines partijas, politinius komitetus, Europos politines partijas ar Europos politinius fondus, tradicines religines bendruomenes ar bendrijas, religines bendruomenes ar bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas, valstybės įmones, viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą arba Lietuvos Respublikos Seimo priimtu teisės aktu patvirtintus įstatus, filialai ir atstovybės;
  39.3. užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ir atstovybės.
 40. notarui pateikiami dokumentai po reorganizavimo registruojant naujus juridinius asmenis, išskyrus politines partijas, politinius komitetus, Europos politines partijas ar Europos politinius fondus, tradicines religines bendruomenes ar bendrijas, religines bendruomenes ar bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas, valstybės įmones, viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, regionų plėtros tarybas, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą arba Lietuvos Respublikos Seimo priimtu teisės aktu patvirtintus įstatus.
 41. notarui pateikiami besijungiančių Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatų) 48 punkte nurodytų juridinių asmenų dokumentai, kai po jungimosi veiksiančiam juridiniam asmeniui bus taikoma Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės teisė, taip pat kai po jungimosi veiksiančiam juridiniam asmeniui bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė;
 42. notarui pateikiami Nuostatų 45.1 papunktyje ir 48 punkte nurodytų juridinių asmenų steigimo dokumentai, 45.2 ir 45.3 papunkčiuose nurodytų filialų ir atstovybių nuostatai, kai jie keičiami, išskyrus tuos atvejus, kai keičiama tik atstovybės nuostatuose nurodyta buveinė. Notarui turi būti pateiktas visas pakeistas steigimo dokumento tekstas, taip pat pakeitimus patvirtinantys dokumentai;
 43. notarui pateikiami dokumentai jungimo ar valdymo (holdingo) būdu steigiant Europos bendrovę, kurios buveinė bus kitoje valstybėje, taip pat teisės aktų, reglamentuojančių Europos bendrovių veiklą, nustatyta tvarka steigiant Europos bendrovę, kurios buveinė bus Lietuvos Respublikoje;
 44. notarui pateikiami dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka perkeliant į kitą valstybę Europos bendrovės buveinę ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka perkeliant į Lietuvos Respubliką Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę;
 45. notarui pateikiami dokumentai jungimo būdu steigiant Europos kooperatinę bendrovę, kurios buveinė bus kitoje valstybėje, taip pat teisės aktų, reglamentuojančių Europos kooperatinių bendrovių veiklą, nustatyta tvarka steigiant Europos kooperatinę bendrovę, kurios buveinė bus Lietuvos Respublikoje.

Atnaujinimo data: 2023-11-16